|Poland

Poznaj zasady prawidłowej klasyfikacji odpadów

20/07/2022

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą wytwarzają często różne rodzaje odpadów. Wynika to ze specyfiki prowadzonych procesów lub rodzaju świadczonych usług. Przedsiębiorca będący wytwórcą odpadów jest zobowiązany do ich prawidłowego zagospodarowania – aby było to możliwe, należy prawidłowo sklasyfikować wytwarzane odpady.

Co ważne – odpowiedzialność za prawidłową klasyfikację odpadów spoczywa wyłącznie na wytwórcy odpadów, a nie na przejmującym (podmiocie, do którego te odpady są oddawane). Dlatego też klasyfikacji należy dokonywać z pełną świadomością i starannością.

Odpady klasyfikuje się w oparciu o rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2020 r., poz. 10). Katalog odpadów tworzą:

 • 20 grup odpadów wydzielonych ze względu na źródło powstawania odpadów,
 • podgrupy wydzielone w ramach grup,
 • konkretne rodzaje odpadów.

Rodzaje odpadów oznaczone są sześciocyfrowym kodem, w którym pierwsze dwie cyfry oznaczają grupę, a kolejne dwie podgrupę. Warto zauważyć, że nieodłącznym elementem kodu niektórych odpadów jest symbol „*”, który oznacza, że dany odpad stanowi odpad niebezpieczny. Przy zapisywaniu kodu odpadu nie można pomijać tego symbolu, bo wpływa on na dalsze postępowanie z tym rodzajem odpadu.

1. Znając charakter wytworzonego odpadu i okoliczności jego wytworzenia należy sprawdzić, czy odpad można sklasyfikować w jednej z następujących grup:

 • odpady powstające przy poszukiwaniu, wydobywaniu, fizycznej i chemicznej przeróbce rud oraz innych kopalin – 01,
 • odpady z rolnictwa, ogrodnictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywności – 02,
 • odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli, masy celulozowej, papieru i tektury – 03,
 • odpady z przemysłu skórzanego, futrzarskiego i tekstylnego – 04,
 • odpady z przeróbki ropy naftowej, oczyszczania gazu ziemnego oraz pirolitycznej przeróbki węgla – 05,
 • odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii nieorganicznej – 06,
 • odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii organicznej – 07,
 • odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania powłok ochronnych (farb, lakierów, emalii ceramicznych), kitu, klejów, szczeliw i farb drukarskich – 08,
 • odpady z przemysłu fotograficznego i usług fotograficznych – 09,
 • odpady z procesów termicznych – 10,
 • odpady z chemicznej obróbki i powlekania powierzchni metali oraz innych materiałów i z procesów hydrometalurgii metali nieżelaznych – 11,
 • odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych – 12,
 • odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych) – 17,
 • odpady medyczne i weterynaryjne (z wyłączeniem odpadów kuchennych i restauracyjnych niezwiązanych z opieką zdrowotną lub weterynaryjną) – 18,
 • odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych – 19,
 • odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie – 20.

2. Jeżeli w obrębie żadnej z powyższych grup nie znaleziono właściwego kodu odpadu (z wyłączeniem kodów kończących się na 99), należy w ten sam sposób sprawdzić, czy odpad można sklasyfikować w kolejnych grupach:

 • oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw (z wyłączeniem olejów jadalnych oraz grup 05, 12 i 19) – 13,
 • odpady z rozpuszczalników organicznych, chłodziw i propelentów (z wyłączeniem grup 07 i 08) – 14,
 • odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach – 15.

3. Jeżeli ponownie w obrębie żadnej z powyższych grup nie znaleziono właściwego kodu odpadu (z wyłączeniem kodów kończących się na 99), należy w ten sam sposób sprawdzić, czy odpad można sklasyfikować w ostatniej grupie:

 • odpady nieujęte w innych grupach – 16.

4. Jeżeli nie został odnaleziony właściwy kod, można sklasyfikować odpad w jednej z grup jako inne niewymienione odpady, tzn. pod kodem kończącym się na 99. Może to jednak generować inne problemy, np. trudności ze znalezieniem odbiorcy lub konieczność określenia składu chemicznego tych odpadów. Warto więc wówczas przeanalizować ponownie katalog odpadów w celu znalezienia takiego rodzaju odpadu, który jest możliwie najbardziej zbliżony charakterem do odpadu wytworzonego.

W powyższych zasadach klasyfikacji uwzględniona jest grupa 20 obejmująca odpady komunalne. Należy jednak pamiętać, że w przypadku przedsiębiorcy wytwarzającego odpady komunalne (np. w stołówce i kuchni dla pracowników, w łazienkach), nie ma potrzeby dokonywania klasyfikacji poprzez wybranie odpowiedniego kodu, ponieważ przedsiębiorca jest zobowiązany jedynie do segregacji tych odpadów na zasadach analogicznych do gospodarstw domowych i nie musi uwzględniać tych odpadów w swojej ewidencji i zbiorczym zestawieniu o odpadach. Dobór odpowiedniego kodu z grupy 20 jest istotny dla podmiotów odbierających odpady komunalne i gospodarujących tymi odpadami.

Przykład klasyfikacji odpadu innego niż niebezpieczne:

Przykład klasyfikacji odpadu niebezpiecznego:

Najnowsze wiadomości

O czym należy pamiętać podczas prowadzenia ewidencji odpadowej w systemie BDO?

Przypominamy, że prowadzenie ewidencji odpadów odbywa się w formie elektronicznej w BDO. Wielu przedsiębiorców, na których ciąży obowiązek prowadzenia ewidencji odpadowej skarży się, że system BDO nie jest dostosowany do potrzeb użytkowników oraz jest nieintuicyjny i trudny w obsłudze. W poniższym artykule podpowiadamy, w jaki sposób ułatwić sobie pracę w BDO oraz przedstawiamy nasz nowy […]

CZYTAJ WIĘCEJ​
Sprawozdawczość zerowa za sieć zbierania pojazdów – czy jest obowiązkowa?

Nie ma obowiązku składania sprawozdania zerowego w zakresie sieci zbierania pojazdów. Należy jednak brać pod uwagę, że jeżeli podmiot pozostaje w rejestrze BDO jako wprowadzający pojazdy, urząd marszałkowski ma prawo wezwać do złożenia wyjaśnień w przypadku braku sprawozdania. Zgodnie z art. 15 ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji wprowadzający pojazd sporządza roczne sprawozdanie zawierające […]

CZYTAJ WIĘCEJ​
Szukasz pomysłu na ciekawy materiał dla pracowników z okazji Dnia Ziemi? Wykorzystaj nasz webinar!

Dbanie o środowisko naturalne i racjonalne gospodarowanie zasobami to tematy, które są coraz ważniejsze dla wielu firm i ich pracowników. Jednym z kluczowych elementów takiego podejścia jest właściwa segregacja odpadów. Niestety, wciąż wiele osób, chociaż dostrzega wagę tego zagadnienia, nie wie, jak prawidłowo z nimi postępować. Okazuje się, że dużym wyzwaniem są dla nas na […]

CZYTAJ WIĘCEJ​
BACK TO MAIN NEWS
menucross-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram