Grupę RLG tworzą w Polsce 3 spółki wchodzące w skład międzynarodowego holdingu Reverse Logistics Group. Celem działalności spółek jest kompleksowa obsługa  przedsiębiorstw w zakresie ustawowych obowiązków związanych z wprowadzaniem produktu do obrotu (w tym w szczególności związanych z ochroną środowiska) oraz zarządzanie logistyką odbioru odpadów.
 
RLG Relectra Polska Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A. wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000300945, REGON 141308645, NIP 5213474983, wysokość kapitału zakładowego Spółki: 5.000.000 zł, opłacony w całości, numer rejestrowy BDO 000025152, reprezentowana przez: Patrick Wiedemann – Prezes Zarządu, Andrzej Grzymała – Wiceprezes Zarządu
 
RLG REPACK Polska Organizacja Odzysku Opakowań S.A. wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000293907, REGON 141140967, NIP 7010123825, wysokość kapitału zakładowego Spółki: 2.500.500,00 zł opłacony w całości, numer rejestrowy BDO 000000370, reprezentowana przez: Patrick Wiedemann – Prezes Zarządu, Andrzej Grzymała – Wieceprezes Zarządu
 
RLG Systems Polska Sp. z o. o. wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000258034, REGON 140506389, NIP 5252362047, wysokość kapitału zakładowego Spółki: 5.050.000 zł, numer rejestrowy BDO 000023122, reprezentowana przez: Patrick Wiedemann – Prezes Zarządu, Andrzej Grzymała – Wiceprezes Zarządu