Kim jesteśmy?

RLG Systems Polska to partner w realizacji obowiązków wprowadzających na polski rynek baterie i akumulatory, a także doradztwie środowiskowym i zagospodarowaniu różnych frakcji odpadów.

Przejmujemy obowiązki przedsiębiorców w zakresie osiągnięcia w poszczególnych latach odpowiednich poziomów zbierania baterii przenośnych i akumulatorów, a także realizujemy publiczne kampanie edukacyjne.

Pomagamy naszym klientom identyfikować i definiować ich obowiązki środowiskowe:

Dane Spółki

RLG Systems Polska Sp. z o.o.

KONTAKT:

Tel.: + 48 22–213 82 00
E‑mail: biuro@rev-log.com
Dział Handlowy: Tel.: + 48 22 2138 208; E‑mail: handlowy@rev-log.com
Raportowanie i fakturowanie: Tel. + 48 22 2138 203; E‑mail: kontakt@rev-log.com

ADRES:

Al. Jana Pawła II 27; 00–867 Warszawa

POZOSTAŁE DANE:

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000258034
REGON: 140506389
NIP: 5252362047
BDO: 000023122
Kapitał Zakładowy: 5.050.000 zł
Kapitał Wpłacony: 5.050.000 zł

W imieniu RLG Systems Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych (Dz.U. 2019, poz. 1649) oświadczamy, iż RLG Systems Polska Sp. z o.o. posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych oraz Załącznika nr 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy zgodnie z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i art. 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.).

Kontakt

Produkujesz, dystrybuujesz lub wprowadzasz baterie oraz akumulatory? Potrzebujesz wsparcia w zagospodarowaniu odpadów lub eksperta w realizacji obowiązków środowiskowych i domykania obiegu produktu?

Odkryj więcej produktów RLG