Sprawozdawczość zerowa za sieć zbierania pojazdów – czy jest obowiązkowa?

Sprawozdawczość zerowa za sieć zbierania pojazdów – czy jest obowiązkowa?

Udostępnij:

Nie ma obowiązku składania sprawozdania zerowego w zakresie sieci zbierania pojazdów. Należy jednak brać pod uwagę, że jeżeli podmiot pozostaje w rejestrze BDO jako wprowadzający pojazdy, urząd marszałkowski ma prawo wezwać do złożenia wyjaśnień w przypadku braku sprawozdania. Zgodnie z art. 15 ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji wprowadzający pojazd sporządza roczne sprawozdanie zawierające informacje, o których mowa w art. 73 ust. 2 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, tj. informacje identyfikujące wprowadzającego oraz informacje o:

  • liczbie pojazdów wprowadzonych na terytorium kraju w ciągu roku,
  • liczbie dni, w których do zapewnienia sieci zbierania pojazdów brakowało kolejnych stacji demontażu lub punktów zbierania pojazdów,
  • wysokości należnej opłaty za brak sieci zbierania pojazdów.

W myśl ww. ustawy wprowadzającym pojazd jest przedsiębiorca będący producentem pojazdu lub przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w zakresie wewnątrzwspólnotowego nabycia lub importu. W przypadku, gdy nie sprowadzano pojazdów uznaje się, że podmiot nie spełnił definicji wprowadzającego, zatem nie ma obowiązku składania sprawozdania do BDO. Należy jednak pamiętać, że urzędy marszałkowskie mają obowiązek weryfikacji zasadności składania sprawozdań przez wprowadzających. Częścią analizy jest sprawdzenie, czy podmioty zarejestrowane w poszczególnych działach BDO złożyły sprawozdania, które wynikają z przynależności do danego działu. Jeżeli podmiot nie wyrejestrował się z BDO, przedstawiciel urzędu zakłada, że powinien złożyć sprawozdanie. W takiej sytuacji wezwie przedsiębiorcę do złożenia wyjaśnień. Zazwyczaj wystarczające jest skierowanie do urzędu pisma wyjaśniającego, że w danym roku kalendarzowym nie spełniono definicji wprowadzającego i powstał obowiązek sprawozdawczy. Taki tok postępowania powoduje jednak ryzyko nałożenia na przedsiębiorcę kary za niezgodność wpisu do BDO z stanem rzeczywistym. Zgodnie z art. 179 ustawy o odpadach – kto wbrew przepisom art. 50 ust. 1, art. 59 ust. 1 oraz art. 60 ust. 1 nie składa wniosku o wpis do rejestru, o zmianę wpisu do rejestru lub o wykreślenie z rejestru albo składa wniosek niezgodny ze stanem faktycznym, podlega karze aresztu albo grzywny. Ryzyko nałożenia ww. kary jest takie samo w przypadku złożenia sprawozdania zerowego i niezłożenia sprawozdania. W związku z tym, jeżeli podmiot ma pewność, że nie będzie w najbliższym czasie sprowadzał pojazdów, lepiej wykreślić się z BDO w tym zakresie. Po wznowieniu działalności polegającej na wprowadzaniu pojazdów możliwe będzie ponowne zarejestrowanie się jako wprowadzający. 

Jeśli chcieliby Państwo przekazać RLG przygotowanie sprawozdawczości nt. sieci zbierania pojazdów, prosimy o zaraportowanie danych o liczbie pojazdów wprowadzonych na teren Polski w poszczególnych latach przez formularz dostępny na stronie https://rlg-system.pl/pojazdy/

Udostępnij:
Czy chcesz dowiedzieć się więcej o RLG? Kontakt tutaj.

Enquiry Form

VN | Contact Form (Contact Page + Popup)