|Poland

Sprawozdawczość zerowa za sieć zbierania pojazdów – czy jest obowiązkowa?

25/04/2023

Nie ma obowiązku składania sprawozdania zerowego w zakresie sieci zbierania pojazdów. Należy jednak brać pod uwagę, że jeżeli podmiot pozostaje w rejestrze BDO jako wprowadzający pojazdy, urząd marszałkowski ma prawo wezwać do złożenia wyjaśnień w przypadku braku sprawozdania. Zgodnie z art. 15 ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji wprowadzający pojazd sporządza roczne sprawozdanie zawierające informacje, o których mowa w art. 73 ust. 2 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, tj. informacje identyfikujące wprowadzającego oraz informacje o:

  • liczbie pojazdów wprowadzonych na terytorium kraju w ciągu roku,
  • liczbie dni, w których do zapewnienia sieci zbierania pojazdów brakowało kolejnych stacji demontażu lub punktów zbierania pojazdów,
  • wysokości należnej opłaty za brak sieci zbierania pojazdów.

W myśl ww. ustawy wprowadzającym pojazd jest przedsiębiorca będący producentem pojazdu lub przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w zakresie wewnątrzwspólnotowego nabycia lub importu. W przypadku, gdy nie sprowadzano pojazdów uznaje się, że podmiot nie spełnił definicji wprowadzającego, zatem nie ma obowiązku składania sprawozdania do BDO. Należy jednak pamiętać, że urzędy marszałkowskie mają obowiązek weryfikacji zasadności składania sprawozdań przez wprowadzających. Częścią analizy jest sprawdzenie, czy podmioty zarejestrowane w poszczególnych działach BDO złożyły sprawozdania, które wynikają z przynależności do danego działu. Jeżeli podmiot nie wyrejestrował się z BDO, przedstawiciel urzędu zakłada, że powinien złożyć sprawozdanie. W takiej sytuacji wezwie przedsiębiorcę do złożenia wyjaśnień. Zazwyczaj wystarczające jest skierowanie do urzędu pisma wyjaśniającego, że w danym roku kalendarzowym nie spełniono definicji wprowadzającego i powstał obowiązek sprawozdawczy. Taki tok postępowania powoduje jednak ryzyko nałożenia na przedsiębiorcę kary za niezgodność wpisu do BDO z stanem rzeczywistym. Zgodnie z art. 179 ustawy o odpadach – kto wbrew przepisom art. 50 ust. 1, art. 59 ust. 1 oraz art. 60 ust. 1 nie składa wniosku o wpis do rejestru, o zmianę wpisu do rejestru lub o wykreślenie z rejestru albo składa wniosek niezgodny ze stanem faktycznym, podlega karze aresztu albo grzywny. Ryzyko nałożenia ww. kary jest takie samo w przypadku złożenia sprawozdania zerowego i niezłożenia sprawozdania. W związku z tym, jeżeli podmiot ma pewność, że nie będzie w najbliższym czasie sprowadzał pojazdów, lepiej wykreślić się z BDO w tym zakresie. Po wznowieniu działalności polegającej na wprowadzaniu pojazdów możliwe będzie ponowne zarejestrowanie się jako wprowadzający. 

Jeśli chcieliby Państwo przekazać RLG przygotowanie sprawozdawczości nt. sieci zbierania pojazdów, prosimy o zaraportowanie danych o liczbie pojazdów wprowadzonych na teren Polski w poszczególnych latach przez formularz dostępny na stronie https://rlg-system.pl/pojazdy/

Najnowsze wiadomości

O czym należy pamiętać podczas prowadzenia ewidencji odpadowej w systemie BDO?

Przypominamy, że prowadzenie ewidencji odpadów odbywa się w formie elektronicznej w BDO. Wielu przedsiębiorców, na których ciąży obowiązek prowadzenia ewidencji odpadowej skarży się, że system BDO nie jest dostosowany do potrzeb użytkowników oraz jest nieintuicyjny i trudny w obsłudze. W poniższym artykule podpowiadamy, w jaki sposób ułatwić sobie pracę w BDO oraz przedstawiamy nasz nowy […]

CZYTAJ WIĘCEJ​
Sprawozdawczość zerowa za sieć zbierania pojazdów – czy jest obowiązkowa?

Nie ma obowiązku składania sprawozdania zerowego w zakresie sieci zbierania pojazdów. Należy jednak brać pod uwagę, że jeżeli podmiot pozostaje w rejestrze BDO jako wprowadzający pojazdy, urząd marszałkowski ma prawo wezwać do złożenia wyjaśnień w przypadku braku sprawozdania. Zgodnie z art. 15 ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji wprowadzający pojazd sporządza roczne sprawozdanie zawierające […]

CZYTAJ WIĘCEJ​
Szukasz pomysłu na ciekawy materiał dla pracowników z okazji Dnia Ziemi? Wykorzystaj nasz webinar!

Dbanie o środowisko naturalne i racjonalne gospodarowanie zasobami to tematy, które są coraz ważniejsze dla wielu firm i ich pracowników. Jednym z kluczowych elementów takiego podejścia jest właściwa segregacja odpadów. Niestety, wciąż wiele osób, chociaż dostrzega wagę tego zagadnienia, nie wie, jak prawidłowo z nimi postępować. Okazuje się, że dużym wyzwaniem są dla nas na […]

CZYTAJ WIĘCEJ​
BACK TO MAIN NEWS
menucross-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram