Search.
|Poland

Sprawozdawczość w BDO za 2020 rok

15/01/2021

Od pierwszej sprawozdawczości w BDO upłynęło niewiele czasu, a przed nami kolejna tura. Dla większości przedsiębiorców realizacja obowiązku sprawozdawczego za 2019 rok zakończyła się  31 października 2020 roku, czyli kilka miesięcy przed kolejnym raportowaniem, które przypada na 15 marca 2021 roku. Powodem przesunięcia terminu sprawozdawczego za 2019 rok były przedłużające się prace nad elektronicznym modułem w BDO. Pomimo licznych uwag oraz wątpliwości zgłaszanych przez przedsiębiorców, moduł został uruchomiony z pominięciem postulatów branżowych oraz propozycji usprawnień.

Problematyczne obszary Bazy

Jednym z większych naruszeń, które zgłaszają organizacje odzysku jest możliwość składania sprawozdań wyłącznie z poziomu użytkownika głównego, który widzi wszystko – od danych sprawozdawczych, przez pełną ewidencję odpadów, po pełnomocnictwa zawierające dane wrażliwe, np. pesel, numer dowodu osobistego. Jednocześnie należy zwrócić uwagę na „klincz prawny” wynikający z ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Zgodnie z prawem organizacja sprzętowa przedkłada sprawozdanie oddzielnie dla każdego wprowadzającego sprzęt i autoryzowanego przedstawiciela, dla których wykonywała obowiązki określone w tej ustawie. Przepisy nie umożliwiają przedłożenia sprawozdania przez wprowadzającego. Jednocześnie pojawia się wątpliwość co do ustawowych sformułowań odnoszących się do obowiązku sprawozdawczego. Ustawodawca stosuje zamiennie sformułowania „sporządza” i „przedkłada”, przy czym nie jest jasne, czy celem było rozdzielenie tych czynności, czy też przyjęcie, że występują one w ustawie w charakterze synonimów. Zgodnie z ugruntowaną praktyką administracyjną, „sporządzenie” i „przedłożenie” traktowane są jako odrębne czynności (zakłada się możliwość sporządzenia sprawozdania przez dowolny podmiot trzeci (np. biuro rachunkowe), a przedłożenie go przez osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu).

W związku z opisanym powyżej stanem prawnym i niedoskonałością modułu sprawozdawczego, większość organizacji (w tym CCR) zdecydowała się na złożenie sprawozdań poprzez moduł API. Moduł ten pozwala na wgranie sprawozdań na konto klienta, bez konieczności logowania i uzyskiwania dostępu do danych zawartych na koncie. W ten sposób zapewniona jest pełna poufność danych oraz chroniona jest tajemnica przedsiębiorstwa. Instytut Ochrony Środowiska zapewnia, że złożenie sprawozdań za 2020 rok będzie możliwe w sposób analogiczny, jak za 2019 rok, czyli przy wykorzystaniu modułu API.

Bezpieczeństwo – warto o tym pamiętać

Problemy związane ze sprawozdawczością obudziły wśród przedsiębiorców obawy w zakresie bezpieczeństwa danych i procesów prowadzonych w BDO. Obawy są słuszne, dlatego należy pamiętać o poniższych zasadach bezpieczeństwa:

  • Nie należy udostępniać haseł do logowania do BDO.
  • Dostęp dla podmiotów zewnętrznych wyłącznie poprzez klucz API.
  • Ograniczona liczba użytkowników głównych i podrzędnych.
  • Zapoznanie użytkowników z przepisami na temat konieczności zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa.

Najnowsze wiadomości

Smart DRS – skuteczne narzędzie ROP i GOZ

Dobrze zbudowany, efektywny system kaucyjny jest jednym z kluczowych elementów warunkujących tworzenie zamkniętych cyklów gospodarki o obiegu zamkniętych. Jego prawidłowa implementacja pozwoli osiągnąć zakładane efekty środowiskowe, społeczne i ekonomiczne.  Sprawnie działający system kaucyjny, to coś znacznie szerszego niż recyklomaty. SYSTEM KAUCYJNY (ang. DRS -Deposit Return Scheme)- to system, w którym nadaje się wartość opakowaniu. Konsument […]

CZYTAJ WIĘCEJ​
Projekt tzw. ustawy o ROP

Ministerstwo Klimatu i Środowiska opublikowało długo oczekiwany projekt przepisów mających na celu wdrożenie w Polsce ROP, czyli rozszerzonej odpowiedzialności producenta. ROP stanowi część tzw. unijnej zintegrowanej polityki produktowej (ang. IPP – integrated product policy), która zakłada, że każdy z uczestników rynku ma wpływ na minimalizowanie negatywnych oddziaływań środowiskowych. Kluczowym założeniem ROP jest uwzględnianie całego „cyklu życia” […]

CZYTAJ WIĘCEJ​
CRO – CO POWINIENEŚ WIEDZIEĆ?

Centralny Rejestr Operatorów – w skrócie CRO – stanowi rejestr urządzeń (chłodniczych, klimatyzacyjnych, pomp ciepła) i systemów ochrony przeciwpożarowej, które zawierają co najmniej 3 kg substancji kontrolowanych lub 5 ton ekwiwalentu CO2 fluorowanych gazów cieplarnianych. Rejestr powstał w oparciu o zapisy ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o […]

CZYTAJ WIĘCEJ​
BACK TO MAIN NEWS
menucross-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram