Projekt tzw. ustawy o ROP

Projekt tzw. ustawy o ROP

Udostępnij:

Ministerstwo Klimatu i Środowiska opublikowało długo oczekiwany projekt przepisów mających na celu wdrożenie w Polsce ROP, czyli rozszerzonej odpowiedzialności producenta. ROP stanowi część tzw. unijnej zintegrowanej polityki produktowej (ang. IPP – integrated product policy), która zakłada, że każdy z uczestników rynku ma wpływ na minimalizowanie negatywnych oddziaływań środowiskowych. Kluczowym założeniem ROP jest uwzględnianie całego „cyklu życia” produktów, tj. od projektowania, przez produkcję i użycie, po prawidłowe zagospodarowanie odpadów. „Cykl życia” obejmuje projektantów, producentów, dystrybutorów (w tym marketing produktowy), sprzedawców oraz klientów/konsumentów. Koncepcja ROP zakłada ponadto, że odpowiednie zachęty gospodarcze mogą spowodować, że odpad stanie się cennym surowcem, o czym należy myśleć już na etapie projektowania.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw zakłada wiele nowych rozwiązań, które, jeśli zostaną wprowadzone, będą miały istotny wpływ na koszty ponoszone przez przedsiębiorców wprowadzających produkty w opakowaniach oraz będą nakładały na nich nowe obowiązki. Najważniejsze zmiany:

1. ZMIANA SPOSOBU PROWADZENIA EWIDENCJI

Odrębne rozliczanie opakowań przeznaczonych dla gospodarstw domowych oraz opakowań pozostałych. Odrębne rozliczanie wymusza odrębną ewidencję

2. NOWA OPŁATA

Wprowadzenie nowej opłaty – opłaty opakowaniowej – dla wprowadzających opakowania przeznaczone dla gospodarstw domowych. Opłatę opakowaniową wnosi się co miesiąc na konto urzędu marszałkowskiego. Wysokość należnej opłaty opakowaniowej stanowi suma iloczynów stawek opłaty opakowaniowej dla poszczególnych rodzajów opakowań przeznaczonych dla gospodarstw domowych oraz mas opakowań poszczególnych rodzajów odpowiadających tym stawkom, w których wprowadzający produkty w opakowaniach wprowadził do obrotu produkty w danym miesiącu. Maksymalna stawka opłaty opakowaniowej dla każdego rodzaju opakowania przeznaczonego dla gospodarstw domowych wynosi 2 zł za 1 kg. Minister właściwy do spraw klimatu określi, w drodze rozporządzenia, stawki opłaty opakowaniowej dla poszczególnych rodzajów opakowań przeznaczonych dla gospodarstw domowych.

3. NOWA UMOWA Z ORGANIZACJĄ

Zmiana organizacji odzysku opakowań w organizacje odpowiedzialności producentów. Podniesienie kapitału organizacji do 5 000 000 zł.

4. BUTELKI Z RECYKLATU

Wprowadzający produkty w opakowaniach będących butelkami jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych na napoje o pojemności do trzech litrów będą obowiązani zapewnić, aby opakowania te, włącznie z ich zakrętkami i wieczkami z tworzyw sztucznych, zawierały wagowo co najmniej:

  • do dnia 31 grudnia 2024 r. – 25% tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu, jeżeli ich głównym składnikiem strukturalnym jest politereftalan etylenu;
  • do dnia 31 grudnia 2029 r. oraz w latach następnych – 30% tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu.L
5. AUTORYZOWANY PRZEDSTAWICIE

Wprowadzenie instytucji autoryzowanego przedstawiciela dla wprowadzającego będącego podmiotem zagranicznym (analogiczne rozwiązanie jak w przypadku sprzętu elektrycznego i elektronicznego).

6. OBOWIĄZKOWE OZNAKOWANIE OPAKOWAŃ

Przedsiębiorca wprowadzający produkty w opakowaniach będzie musiał umieszczać na opakowaniach oznakowania wskazujące na sposób selektywnego zbierania odpadów powstałych z tych opakowań według frakcji odpadów, zgodnie z   przepisami wydanymi na podstawie art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 13 września1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888). Oznakowanie bedzie musiało zostać dostosowane tak, aby mogły korzystać z niego osoby niedowidzące i niewidome.

7. DPR TYLKO W  BDO

Zmiana sposobu wnioskowania o dokumenty potwierdzające recykling oraz zmiana sposobu ich wystawiania. Dokumenty mają być dostępne wyłącznie w obiegu elektronicznym w BDO.

8. ZMIANA SPRAWOZDANIA

Sprawozdanie dotyczące wprowadzania opakowań i realizacji ustawowych obowiązków będzie składane dla każdego wprowadzającego odrębnie.

9. FINANSE DLA GMIN

Organizacja odpowiedzialności producentów będzie obowiązana wydatkować w danym roku kalendarzowym co najmniej 95% środków pochodzących z wynagrodzeń od wprowadzających na działania związane z gospodarowaniem odpadami opakowaniowymi, w tym recyklingiem tych odpadów. Opłata opakowaniowa również ma trafiać do gmin.

Udostępnij:
Czy chcesz dowiedzieć się więcej o RLG? Kontakt tutaj.

Select your Region

Enquiry Form

VN | Contact Form (Contact Page + Popup)