Search.
|Poland

Projekt tzw. ustawy o ROP

23/08/2021

Ministerstwo Klimatu i Środowiska opublikowało długo oczekiwany projekt przepisów mających na celu wdrożenie w Polsce ROP, czyli rozszerzonej odpowiedzialności producenta. ROP stanowi część tzw. unijnej zintegrowanej polityki produktowej (ang. IPP – integrated product policy), która zakłada, że każdy z uczestników rynku ma wpływ na minimalizowanie negatywnych oddziaływań środowiskowych. Kluczowym założeniem ROP jest uwzględnianie całego „cyklu życia” produktów, tj. od projektowania, przez produkcję i użycie, po prawidłowe zagospodarowanie odpadów. „Cykl życia” obejmuje projektantów, producentów, dystrybutorów (w tym marketing produktowy), sprzedawców oraz klientów/konsumentów. Koncepcja ROP zakłada ponadto, że odpowiednie zachęty gospodarcze mogą spowodować, że odpad stanie się cennym surowcem, o czym należy myśleć już na etapie projektowania.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw zakłada wiele nowych rozwiązań, które, jeśli zostaną wprowadzone, będą miały istotny wpływ na koszty ponoszone przez przedsiębiorców wprowadzających produkty w opakowaniach oraz będą nakładały na nich nowe obowiązki. Najważniejsze zmiany:

1. ZMIANA SPOSOBU PROWADZENIA EWIDENCJI

Odrębne rozliczanie opakowań przeznaczonych dla gospodarstw domowych oraz opakowań pozostałych. Odrębne rozliczanie wymusza odrębną ewidencję

2. NOWA OPŁATA

Wprowadzenie nowej opłaty – opłaty opakowaniowej – dla wprowadzających opakowania przeznaczone dla gospodarstw domowych. Opłatę opakowaniową wnosi się co miesiąc na konto urzędu marszałkowskiego. Wysokość należnej opłaty opakowaniowej stanowi suma iloczynów stawek opłaty opakowaniowej dla poszczególnych rodzajów opakowań przeznaczonych dla gospodarstw domowych oraz mas opakowań poszczególnych rodzajów odpowiadających tym stawkom, w których wprowadzający produkty w opakowaniach wprowadził do obrotu produkty w danym miesiącu. Maksymalna stawka opłaty opakowaniowej dla każdego rodzaju opakowania przeznaczonego dla gospodarstw domowych wynosi 2 zł za 1 kg. Minister właściwy do spraw klimatu określi, w drodze rozporządzenia, stawki opłaty opakowaniowej dla poszczególnych rodzajów opakowań przeznaczonych dla gospodarstw domowych.

3. NOWA UMOWA Z ORGANIZACJĄ

Zmiana organizacji odzysku opakowań w organizacje odpowiedzialności producentów. Podniesienie kapitału organizacji do 5 000 000 zł.

4. BUTELKI Z RECYKLATU

Wprowadzający produkty w opakowaniach będących butelkami jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych na napoje o pojemności do trzech litrów będą obowiązani zapewnić, aby opakowania te, włącznie z ich zakrętkami i wieczkami z tworzyw sztucznych, zawierały wagowo co najmniej:

  • do dnia 31 grudnia 2024 r. – 25% tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu, jeżeli ich głównym składnikiem strukturalnym jest politereftalan etylenu;
  • do dnia 31 grudnia 2029 r. oraz w latach następnych – 30% tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu.L
5. AUTORYZOWANY PRZEDSTAWICIE

Wprowadzenie instytucji autoryzowanego przedstawiciela dla wprowadzającego będącego podmiotem zagranicznym (analogiczne rozwiązanie jak w przypadku sprzętu elektrycznego i elektronicznego).

6. OBOWIĄZKOWE OZNAKOWANIE OPAKOWAŃ

Przedsiębiorca wprowadzający produkty w opakowaniach będzie musiał umieszczać na opakowaniach oznakowania wskazujące na sposób selektywnego zbierania odpadów powstałych z tych opakowań według frakcji odpadów, zgodnie z   przepisami wydanymi na podstawie art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 13 września1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888). Oznakowanie bedzie musiało zostać dostosowane tak, aby mogły korzystać z niego osoby niedowidzące i niewidome.

7. DPR TYLKO W  BDO

Zmiana sposobu wnioskowania o dokumenty potwierdzające recykling oraz zmiana sposobu ich wystawiania. Dokumenty mają być dostępne wyłącznie w obiegu elektronicznym w BDO.

8. ZMIANA SPRAWOZDANIA

Sprawozdanie dotyczące wprowadzania opakowań i realizacji ustawowych obowiązków będzie składane dla każdego wprowadzającego odrębnie.

9. FINANSE DLA GMIN

Organizacja odpowiedzialności producentów będzie obowiązana wydatkować w danym roku kalendarzowym co najmniej 95% środków pochodzących z wynagrodzeń od wprowadzających na działania związane z gospodarowaniem odpadami opakowaniowymi, w tym recyklingiem tych odpadów. Opłata opakowaniowa również ma trafiać do gmin.

Najnowsze wiadomości

ZASADY PRAWIDŁOWEJ KLASYFIKACJI ODPADÓW

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą wytwarzają często różne rodzaje odpadów. Wynika to ze specyfiki prowadzonych procesów lub rodzaju świadczonych usług. Przedsiębiorca będący wytwórcą odpadów jest zobowiązany do ich prawidłowego zagospodarowania – aby było to możliwe, należy prawidłowo sklasyfikować wytwarzane odpady. Co ważne – odpowiedzialność za prawidłową klasyfikację odpadów spoczywa wyłącznie na wytwórcy odpadów, a nie na […]

CZYTAJ WIĘCEJ​
Nowe przepisy dot. Dyrektywy o sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSRD) – co musisz wiedzieć?

W zeszłym tygodniu Rada i Parlament Europejski wypracowały wstępne porozumienie polityczne w sprawie dyrektywy o sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju. Celem projektu jest uzupełnienie luki występującej w obecnych przepisach o sprawozdawczości niefinansowej i tym samym zażegnanie problemu greenwashingu firm – czyli wprowadzania w błąd  inwestorów deklaracjami dotyczących zgodności produktu lub jego elementów z zasadami […]

CZYTAJ WIĘCEJ​
Zapowiedź systemu kaucyjnego w Polsce. Znamy ramy projektu.

2 czerwca odbyła się konferencja prasowa Ministerstwa Klimatu i Środowiska dotycząca systemu kaucyjnego. Minister Jacek Ozdoba przedstawił wnioski z oceny etapu konsultacji zmian w projekcie ustawy dotyczącej systemu kaucyjnego. Zaznaczał, że Ministerstwo pracuje nad ostatecznym projektem, tak, aby nie doprowadzić do zwiększenia cen produktów, a jedynie zachęcić konsumenta do zwrotu opakowań.   Ministerstwo wzięło pod […]

CZYTAJ WIĘCEJ​
BACK TO MAIN NEWS
menucross-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram