Nowe przepisy dot. Dyrektywy o sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSRD) – co musisz wiedzieć?

Nowe przepisy dot. Dyrektywy o sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSRD) – co musisz wiedzieć?

Udostępnij:

W zeszłym tygodniu Rada i Parlament Europejski wypracowały wstępne porozumienie polityczne w sprawie dyrektywy o sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju. Celem projektu jest uzupełnienie luki występującej w obecnych przepisach o sprawozdawczości niefinansowej i tym samym zażegnanie problemu greenwashingu firm – czyli wprowadzania w błąd  inwestorów deklaracjami dotyczących zgodności produktu lub jego elementów z zasadami ochrony środowiska. Wstępne porozumienie czeka na zatwierdzenie przez Radę i Parlament Europejski. 

Według Bruna Le Maire, francuskiego ministra gospodarki, finansów oraz suwerenności przemysłowo-cyfrowej, porozumienie to jest „świetną wiadomością” dla unijnych konsumentów: 

Odtąd [konsumenci] będą lepiej wiedzieć, jak działalność przedsiębiorstw wpływa na prawa człowieka i środowisko. To zatem większa przejrzystość dla obywateli, konsumentów i inwestorów. To także większa czytelność i klarowność informacji przedstawianych przez firmy. Powinny one w pełni odgrywać swoją rolę w życiu społecznym. Koniec z pseudoekologicznym marketingiem. Dzięki temu tekstowi Europa staje na czele międzynarodowego wyścigu norm: ustanawia wysokie standardy, zgodne z jej ambicjami środowiskowymi i społecznymi. 

Nowa dyrektywa – co musisz wiedzieć? 

Dyrektywa o sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju CSRD   zmienia kształt dotychczasowej dyrektywy o sprawozdawczości niefinansowej z 2014 r. i tym samym wprowadza jeszcze bardziej szczegółowe wymogi sprawozdawcze – od teraz większe przedsiębiorstwa będą zobowiązane do raportowania ESG i publikowania informacji dot. kwestii zrównoważonego rozwoju, takich jak: 

  • Prawa środowiskowe (Environmental), 
  • Prawa społeczne (Social), 
  • Czynniki z zakresu ładu korporacyjnego (Corporate Governance) 
  • Prawa człowieka, 

 Istotną informacją jest również wymóg certyfikowania tych informacji oraz ich lepsza dostępność – dyrektywa nakazuje ich publikację w specjalnej sekcji sprawozdań z zarządzania. 

Nowa Dyrektywa – kogo dotyczy? 

Unijne przepisy dot. sprawozdawczości niefinansowej, po wejściu w życie będą dotyczyły: 

  • Wszystkich dużych przedsiębiorstw i przedsiębiorstw notowanych na rynkach regulowanych. Przedsiębiorstwa te będą również odpowiadać za ocenę informacji na szczeblu jednostek zależnych. 
  • Małych i średnich przedsiębiorstw z uwzględnieniem ich specyfiki. Ważne – przez okres przejściowy, firmy te będą mogły skorzystać z odstępstwa i tym samym zostaną zwolnione ze stosowania dyrektywy do 2028 r. 
  • Przedsiębiorstw pozaeuropejskich. Firmy te również mają obowiązek przedstawić sprawozdania ze zrównoważonego rozwoju, pod jednym warunkiem – muszą generować ponad 150 mln EUR przychodów (netto) ze sprzedaży i mają tu jednostkę zależną lub oddział. Przedsiębiorstwa te powinny przedstawiać sprawozdania o swoim oddziaływaniu z zakresu ochrony środowiska, ładu korporacyjnego czy też polityki społecznej. 

Kto odpowiada za jakość sprawozdań? 

Sprawozdawczość niefinansowa będzie atestowana przez biegłego rewidenta lub niezależnego, akredytowanego certyfikatora. Ich głównym zadaniem będzie weryfikacja informacji o zrównoważonym rozwoju pod kątem zgodności ze standardami certyfikacji przyjętymi przez Unię. Dotyczy to również przedsiębiorstw pozaeuropejskich – sprawozdania powinny być certyfikowane przez biegłego rewidenta europejskiego lub też mającego siedzibę w państwie trzecim. 

 Kiedy w życie wejdą nowe przepisy? 

Wejście w życie nowych przepisów ma być rozłożone na 3 etapy: 

  1. 1 stycznia 2024 r. – przedsiębiorstwa, które obecnie podlegają dyrektywie sprawozdawczości niefinansowej  
  2. 1 stycznia 2025 r. – przedsiębiorstwa, które obecnie nie podlegają dyrektywie sprawozdawczości finansowej  
  3. 1 stycznia 2026 r. – dla notowanych MŚP oraz małych i niezłożonych instytucji kredytowych oraz również wewnętrznych zakładów ubezpieczeń. 
Udostępnij:
Czy chcesz dowiedzieć się więcej o RLG? Kontakt tutaj.

Select your Region

Enquiry Form

VN | Contact Form (Contact Page + Popup)