CRO – CO POWINIENEŚ WIEDZIEĆ?

CRO – CO POWINIENEŚ WIEDZIEĆ?

Udostępnij:

Centralny Rejestr Operatorów – w skrócie CRO – stanowi rejestr urządzeń (chłodniczych, klimatyzacyjnych, pomp ciepła) i systemów ochrony przeciwpożarowej, które zawierają co najmniej 3 kg substancji kontrolowanych lub 5 ton ekwiwalentu CO2 fluorowanych gazów cieplarnianych.

Rejestr powstał w oparciu o zapisy ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych. Prowadzony jest w formie elektronicznej (na stronie: dbcro.ichp.pl) przez Instytut Chemii Przemysłowej im. Prof. Ignacego Mościckiego.

Jakie urządzenia należy zarejestrować w CRO?

Weryfikację ilości ton ekwiwalentu CO2 pod kątem obowiązku rejestracji należy wykonać oddzielnie dla każdego obiegu czynnika chłodniczego/klimatyzacyjnego. W celu ułatwienia sprawdzenia czy dane urządzenia wymaga rejestracji, Instytut prowadzący CRO udostępnia na swojej stronie materiały, w których podana jest wprost minimalna ilość substancji, jaka podlega rejestracji w CRO dla różnych rodzajów czynników. Obowiązek rejestracji urządzenia ciąży na operatorze.

CzynnikMinimalna ilość podlegająca rejestracji w CRO [kg]
R‑327,4
R‑134A3,5
R‑143A1,1
R‑404A1,3
R‑407C2,8
R‑410A2,4

Kto jest operatorem urządzenia lub systemu?

Operatorem jest osoba fizyczna lub prawna sprawująca faktyczną kontrolę nad technicznym działaniem produktów i urządzeń objętych rozporządzeniem. Polska ustawa doprecyzowuje ten zapis poprzez określenie, że faktyczna kontrola nad technicznym działaniem produktu lub urządzenia polega na: pełnym dostępie do produktu lub urządzenia umożliwiającym nadzorowanie ich elementów i ich funkcjonowania oraz możliwości ich udostępnienia osobom trzecim; codziennej kontroli funkcjonowania lub działania produktu lub urządzenia, w tym podejmowaniu decyzji o ich włączeniu albo wyłączeniu; podejmowaniu decyzji w sprawach finansowych i technicznych dotyczących modyfikacji produktu lub urządzenia, w szczególności wymiany poszczególnych elementów, zainstalowania detektora wycieków, podejmowaniu decyzji w sprawie modyfikacji ilości substancji kontrolowanych lub fluorowanych gazów cieplarnianych zawartych w produkcie lub urządzeniu oraz decyzji dotyczących sprawdzenia pod względem wycieków lub naprawy produktu lub urządzenia.

Podmiot staje się operatorem w momencie dostarczenia produktu lub urządzenia na miejsce ich użytkowania lub w dniu zakończenia instalowania i napełnienia urządzenia substancją kontrolowaną albo fluorowanym gazem cieplarnianym – jeżeli urządzenie wymaga instalacji.

W szczególnych sytuacjach, kiedy nie ma możliwości ustalenia, kto jest operatorem, przyjmuje się, że jest nim właściciel urządzenia.

Sprawowanie kontroli nad urządzeniem może zostać przekazane przez operatora osobie trzeciej w formie pisemnej, jednak należy pamiętać, że nawet wtedy odpowiedzialność spoczywa na operatorze.

Masz pytania związane z CRO? Skontaktuj się z nami: srodowisko@rev-logcompl.local

Udostępnij:
Czy chcesz dowiedzieć się więcej o RLG? Kontakt tutaj.

Select your Region

Enquiry Form

VN | Contact Form (Contact Page + Popup)