Czym jest CSR?

Czym jest CSR?

Udostępnij:

Koncepcję CSR od wielu lat wdrażają zarówno małe, jak i duże przedsiębiorstwa. Ale co dokładnie oznacza ten skrót? Oczywiście już tłumaczymy – termin ten dosłownie oznacza odpowiedzialność przedsiębiorstw za ich wpływ na społeczeństwo oraz środowisko (ang. Corporate Social Responsibility, CSR).

Założeniem tej koncepcji jest odpowiedzialność organizacji za wpływ jej decyzji i działań na społeczeństwo oraz środowisko naturalne poprzez etyczne i przejrzyste zachowanie w kluczowych obszarach. Jest to zatem odpowiedzialność biznesu, uznawana jako spełnianie przez przedsiębiorców wszystkich wymogów formalnych i prawnych w taki sposób, aby respektować m.in. zasady ochrony środowiska.

 

Najważniejsze korzyści wynikające z wprowadzenia idei odpowiedzialnego biznesu

 • Poprawa stosunków z lokalną społecznością oraz zwiększenie lojalności konsumentów i interesariuszy.

W wyniku wzrostu świadomości społecznej konsumenci w swoich wyborach kierują się przede wszystkim zaufaniem do danej firmy oraz jej wizerunkiem. Wielu z nich zwraca bardzo dużą uwagę na „ekologiczność” produktu czy usługi.

 • Kształtowanie pozytywnego wizerunku firmy wśród pracowników.

Społeczna odpowiedzialność firmy stanowi jeden z elementów pozafinansowego motywowania pracowników. Dzięki kodeksom etycznym, programom społecznym czy dbałości o środowisko wizerunek firmy w oczach pracownika ulega poprawie.

 • Wzrost konkurencyjności.
 • Podnoszenie poziomu kultury organizacyjnej firmy.
 • Kształtowanie pozytywnego wizerunku firmy wśród pracowników.

 

Narzędzia realizacji odpowiedzialnego biznesu:

 • kampanie społeczne;
 • raportowanie społeczne;
 • nadzór korporacyjny;
 • eko-znakowanie i znakowanie społeczne;
 • ograniczanie emisji odpadów, zanieczyszczeń i gazów cieplarnianych;
 • korzystanie z materiałów i półproduktów ekologicznych;
 • inwestycje społecznie odpowiedzialne;
 • wolontariat pracowniczy.

 

CSR a regulacje prawne

Działania realizowane w ramach CSR są oparte zarówno o dobrowolne zobowiązania, jak i o normy ustanawiane przez instytucje oraz regulacje prawno-ustawowe. Normy dotyczą przede wszystkim transparentności organizacji oraz obowiązkowego raportowania danych pozafinansowych. Powstał również dokument White Paper Communication on CSR, czyli strategia realizacji i upowszechniania społecznej odpowiedzialności biznesu. Strategia ta jest obowiązującym dokumentem dla wszelkich instytucji europejskich, państw członkowskich, partnerów społecznych czy organizacji biznesowych i konsumenckich.

Udostępnij:
Czy chcesz dowiedzieć się więcej o RLG? Kontakt tutaj.

Enquiry Form

VN | Contact Form (Contact Page + Popup)