|Poland

Polityka prywatności 

1. Zakres zastosowania

Dla firmy Reverse Logistics GmbH („RLG” lub „my”) szczególnie ważna jest ochrona prywatności i danych osobowych. Poprzez niniejszą Politykę prywatności pragniemy przekazać obszerne informacje dotyczące sposobu, w jaki przetwarzamy dane osobowe użytkowników. 
 
Niniejsza Polityka prywatności znajduje zastosowanie w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych w przypadku, gdy użytkownik odwiedza naszą stronę internetową pod adresem https://www.rev-log.com, kontaktuje się z nami drogą elektroniczną, pocztową lub telefoniczną a my w następstwie tego świadczymy usługi na rzecz użytkownika. 
 
 
2. Kto jest osobą odpowiedzialną i do kogo mogę się zwrócić? 
 
Firma Reverse Logistics GmbH, Karl-Hammerschmidt-Straße 36, 85609 Dornach jest odpowiedzialna za przetwarzanie danych osobowych opisane w niniejszej Polityce prywatności. 
 
Wszelkie pytania dotyczące ochrony danych osobowych można kierować do następujących podmiotów: 
 
Reverse Logistics GmbH 
Karl-Hammerschmidt-Straße 36 
85609 Dornach 
Niemcy 
E-mail: datenschutz@rev-log.com 
 
Jesteśmy ustawowo zobowiązani do wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych. W związku z tym, w przypadku pytań dotyczących danych osobowych, można zwrócić się do naszego Inspektora Danych Osobowych ER Secure GmbH: 
 
René Rautenberg 
ER Secure GmbH 
In der Knackenau 4 
82031 Grünwald 
E-mail: rene.rautenberg@er-secure.de 
 
3. Jakie dane użytkowników przetwarzamy? 
 
Gromadzimy i przetwarzamy różne dane osobowe użytkowników w zależności od konkretnych sytuacji przetwarzania. Poniżej znajduje się lista danych, odnoszących się do danej sytuacji przetwarzania: 
 
3.1 Jakie dane przetwarzamy podczas wizyty na naszej stronie internetowej? 
 
Wizyty na naszych stronach internetowych mogą zasadniczo odbywać się bez ujawniania tożsamości użytkownika. Z powodów technicznych przetwarzamy między innymi: 
 
dane dotyczące korzystania z udostępnionych stron internetowych (np. wykorzystywana przeglądarka, wykorzystywany system operacyjny, adres URL strony odsyłającej, godzina żądania serwera, wywołane treści, czas trwania korzystania ze strony); adres IP; i inne dane techniczne porównywalne z poprzednimi. 
 
3.2 Jakie dane przetwarzamy w przypadku kontaktu użytkownika z naszą firmą? 
 
W zależności od sprawy użytkownik może skontaktować się z nami poprzez formularz kontaktowy, wiadomość e-mail, telefonicznie lub pisemnie. W przypadku kontaktu drogą elektroniczną, telefoniczną lub pocztową gromadzimy i przetwarzamy regularnie adres e-mail użytkownika, numer telefonu, adres, firmę i inne informacje, które są udostępniane w ramach kontaktu. W przypadku kontaktu za pomocą naszego formularza kontaktowego zapisujemy nazwę użytkownika, firmę, adres, numer telefonu i adres e-mail, informacje dotyczące zapytania i inne uwago, które zostały zawarte w formularzu. 
 
3.3 Jakie dane gromadzimy w przypadku zapisania się użytkownika do naszego newsletteru? 
 
Na naszej stronie internetowej użytkownik może dobrowolnie zapisać się do naszego newsletteru. W tym celu konieczne jest podanie adresu e-mail. W związku z tym używamy adresu e-mail wyłącznie w celu przesłania newslettera. Bez podania adresu e-mail przesłanie newslettera nie jest możliwe. Ponadto gromadzimy nazwisko, imię i firmę użytkownika. Podanie tych danych jest dobrowolne i służy wyłącznie do tego, aby umożliwić personalizację newslettera. Aby zweryfikować, czy użytkownik jest właścicielem podanego adresu e-mail, przeprowadzamy tak zwaną „procedurę dwuetapowej weryfikacji”. Po zapisaniu się do newselettera przesyłamy użytkownikowi dodatkowo wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie. Dopiero po kliknięciu w link zawarty w wiadomości e-mail, adres użytkownika zostaje zapisany w rozdzielniku newslettera. 
 
4. Od kogo zbieramy dane osobowe użytkownika? 
 
Dane osobowe są zbierane przede wszystkim bezpośrednio od użytkownika, przykładowo podczas odwiedzania naszych stron internetowych lub korzystania z naszych usług, takich jak możliwość kontaktu drogą elektroniczną. 
 
5. W jakim celu przetwarzamy dane osobowe użytkowników oraz na jakiej podstawie prawnej? 
 
Dane osobowe użytkowników przetwarzamy wyłącznie zgodnie z wytycznymi ogólnego rozporządzenia o ochronie danych („RODO”) oraz niemieckiej ustawy o ochronie danych osobowych („BDSG”). W ramach określonych sytuacji przetwarzamy dane osobowe użytkownika również w celu realizacji innych ustawowych zobowiązań lub na podstawie wyraźnej zgody użytkownika. 
 
5.1 W celu realizacji zobowiązań umownych 
 
Przetwarzamy dane osobowe użytkownika w celu realizacji zobowiązań umownych lub wynikających ze stosunku podobnego umowie lub w celu przygotowania umowy, na przykład aby umożliwić świadczenie naszych usług lub gdy użytkownik kontaktuje się z naszą firmą. Podstawę prawną dla przetwarzania danych stanowi w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. b RODO. 
 
5.2 W celu realizacji zobowiązań ustawowych 
 
W zakresie, w jakim podlegamy zobowiązaniom prawnym, w celu realizacji których konieczne jest przetwarzanie danych osobowych, dane osobowe użytkownika przetwarzamy na podstawie tych zobowiązań. Podstawę prawną dla przetwarzania danych stanowi w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
 
5.3 Na podstawie uzasadnionych interesów 
 
Przetwarzamy dane osobowe użytkownika również w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów, o ile są one nadrzędne w stosunku do interesów użytkownika lub jego podstawowych praw i wolności, które wymagają ochrony jego danych osobowych. 
 
Z zastrzeżeniem oceny podejmowanej w indywidualnym przypadku, regularnie zakładamy przewagę naszych uzasadnionych interesów w ramach następujących sytuacji dotyczących przetwarzania, które nie stanowią zamkniętego katalogu: 
 
wizyta na naszej stronie internetowej; 
 
optymalizacja naszych ofert i usług; 
 
analiza dotycząca korzystania z naszych stron internetowych; 
 
zapewnienie poufności i integralności naszych systemów IT; oraz 
 
współpraca z organami państwowymi. 
 
Podstawę prawną dla przetwarzania danych stanowi w tych przypadkach art. lub art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 
 
5.4 Na podstawie zgody użytkownika 
 
O ile użytkownik udzielił nam odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych, będziemy przetwarzać jego dane osobowe w zakresie i na podstawie udzielonej zgody. Zgody mogą odnosić się na przykład do przesyłania newslettera. 
 
Zgoda jest zawsze dobrowolna i może zostać wycofana w każdym momencie i bez podawania powodów ze skutkiem na przyszłość. Odmowa wyrażenia zgody lub jej wycofanie nie niesie ze sobą żadnych negatywnych skutków dla użytkownika. 
 
Podstawę prawną dla przetwarzania danych stanowi w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 
 
6. Komu przekazujemy dane użytkownika? 
 
Dane osobowe użytkownika przekazujemy podmiotom trzecim wyłącznie w następujących sytuacjach: 
 
6.1 Przekazanie danych w celu realizacji umowy 
 
Przekazujemy dane osobowe użytkownika stronom trzecim na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, o ile przekazanie danych jest niezbędne do uzasadnienia, wykonania lub rozwiązania umowy lub stosunku prawnego podobnego umowie. Dotyczy to na przykład dostawców usług wysyłkowych i transportowych lub dostawców usług płatniczych. 
 
6.2 Przekazywanie danych podmiotom przetwarzającym 
 
Do przetwarzania danych użytkownika mogą być również angażowani zewnętrzni dostawcy usług. W przypadku przekazywania kazania przez nas danych osobowych użytkownika, w drodze umowy zapewniamy, że strony trzecie przetwarzają te dane tylko w naszym imieniu. Ponadto podmioty przetwarzające są zobowiązane, np. na podstawie umowy, do usunięcia lub zwrócenia danych po zakończeniu ich przekazywania. 
 
6.3 Przekazywanie na podstawie zobowiązań prawnych lub w celu ochrony uzasadnionych interesów 
 
W zakresie, w jakim jesteśmy do tego zobowiązani prawnie, na mocy orzeczenia sądowego lub możliwego do wyegzekwowania nakazu urzędowego, przekazujemy dane osobowe użytkownika organom uprawnionym do otrzymywania tego rodzaju informacji. Podstawę prawną dla przekazywania danych stanowi w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. c lub art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 
 
6.4 Inne formy przekazywania 
 
Jeśli użytkownik złożył osobne oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystywanie i przekazywanie danych osobowych, dane te mogą zostać przekazane wskazanym tam odbiorcom. W ramach udostępniania usług stron trzecich na naszych stronach internetowych, dane osobowe mogą być częściowo przekazywane stronom trzecim. Ponadto żadne dane osobowe nie będą przekazywane stronom trzecim, chyba że istnieje odrębna podstawa prawna do przekazania danych w indywidualnych przypadkach, a interesy lub podstawowe prawa i wolności użytkownika nie są nadrzędne. 
 
7. Czy przekazujemy dane użytkowników do krajów trzecich? 
 
Zasadniczo nie dochodzi do przekazywania danych osobowych użytkownika do krajów spoza Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, za wyjątkiem przypadków wyraźnie wymienionych w niniejszej Polityce prywatności. 
 
8. Jak długo przechowujemy dane osobowe użytkownika? 
 
Przetwarzany i przechowujemy dane osobowe użytkownika jedynie przez okres konieczny do naszych celów przetwarzanie. 
 
Jeśli wykorzystujemy adres e-mail użytkownika do naszego newslettera, z reguły przechowujemy dane do momentu rezygnacji z subskrypcji newslettera. Nie narusza to naszej prawnej możliwości przechowywania tych danych do innych celów, jak np. prowadzenie czarnej listy, aby zagwarantować, że adresy e-mail nie są wykorzystywane do celów marketingowych po rezygnacji z subskrypcji. 
 
Czysto techniczne informacje przechowujemy maksymalnie przez siedem dni. 
 
Dane zgromadzone i przechowywane w ramach korzystania i udostępniania naszych stron internetowych usuniemy w dowolnym momencie na żądania użytkownika i niezależnie regularnie w ciągu kilku dni, chyba że mamy szczególny interes w dalszym przechowywaniu w indywidualnych przypadkach, takich jak np. cyberataki. 
 
W zakresie, w jakim dłuższy okres przechowywania jest wymagany z tytułu prawnych zobowiązań dotyczących przechowywania i dokumentacji lub w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów, np. w przypadku ewentualnych sporów prawnych, dane osobowe użytkownika będą przechowywane i przetwarzane również po upływie wyżej wymienionego okresu. Po kompletnej realizacji umowy lub stosunku podobnego umowie, w miarę możliwości niezwłocznie zablokujemy dalsze przetwarzanie danych osobowych użytkownika. 
 
W ramach kontaktu związanego ze złożeniem zapytania przechowujemy dane użytkownika wyłącznie przez okres, który jest konieczny do udzielenia odpowiedzi na zapytanie. 
 
Ostateczne usunięcie następuje po upływie okresów wynikających z ustawowych zobowiązań dotyczących przechowywania i dokumentacji, które wynoszą od dwóch do dziesięciu lat i wynikają między innymi z niemieckiego kodeksu podatkowego lub kodeksu handlowego. 
 
9. Prawa użytkownika 
 
Poniżej znajduje się zestawienie praw przysługujących użytkownikowi odnoszących się do przetwarzania przez nas jego danych osobowych: 
 
9.1 Prawo dostępu, usunięcia, sprostowania, ograniczenia przetwarzania i przenoszenia danych 
 
Zgodnie z art. 15 RODO użytkownikowi przysługuje prawo do informacji, w odniesieniu do których może żądać potwierdzenia, czy przetwarzamy jego dane osobowe. W takim przypadku użytkownikowi przysługuje prawo żądania od nas szczegółowych informacji dotyczących tych danych osobowych. 
 
Zgodnie z art. 16 RODO użytkownikowi przysługuje prawo do żądania niezwłocznego poprawienia nieprawidłowych danych, które go dotyczą. 
 
Zgodnie z art. 17 RODO użytkownikowi przysługuje prawo do usunięcia swoich danych osobowych, jeśli (i) nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zebrane, (ii) wycofał zgodę na przetwarzanie, (iii) złożył sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO i nie zachodzą nadrzędne uzasadnione podstawy do dalszego przetwarzania, (iv) dane osobowe użytkownika były przetwarzane bezprawnie, (v) usunięcie danych osobowych jest konieczne w celu realizacji zobowiązania prawnego wynikające z prawa unijnego lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlegamy, lub (vi) dane osobowe zostały zgromadzone w związku z oferowanymi usługami społeczeństwa informacyjnego zgodnie z art. 8 ust. 1 RODO. 
 
Zgodnie z art. 18 RODO użytkownikowi przysługuje prawo do żądania ograniczenia przetwarzania pod następującymi warunkami. Prawo takie przysługuje, jeśli (i) użytkownik zakwestionował prawidłowość swoich danych osobowych, (ii) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a użytkownik sprzeciwia się usunięciu danych osobowych i zamiast tego żąda ograniczenia ich wykorzystywania, (iii) dane nie są już potrzebne do celów przetwarzania, jednak nadal są wymagane do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych lub (iv) użytkownik sprzeciwił się przetwarzaniu zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, o ile nie zostało jeszcze ustalone, czy mamy uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne wobec praw użytkownika. 
 
Zgodnie z art. 19 RODO użytkownikowi przysługuje prawo żądania informacji o odbiorcach danych, którzy zostali powiadomieni o sprostowaniu, usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania jego danych osobowych. 
 
Zgodnie z art. 20 RODO użytkownikowi przysługuje prawo do otrzymania od nas danych osobowych, które go dotyczą, w ustrukturyzowanym, powszechnie stosowanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie oraz do przekazania tych danych innemu Administratorowi. 
 
W zakresie, w jakim przetwarzanie lub przekazywanie danych osobowych użytkownika opiera się na zadeklarowanej przez niego zgodzie, może on wycofać tę zgodę w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość. 
 
Użytkownikowi przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego wobec przetwarzania jego danych lub podjętej przez nas decyzji odnoszącej się do jednego z przysługujących mu praw. Administratorem dla RLG jest Bayerische Landesamt für Datenschutzaufsicht (Bawarski Krajowy Urząd Nadzoru Ochrony Danych/BayLDA), Promenade 18, 91522 Ansbach. 
 
9.2 Kontakt 
 
W celu dochodzenia swoich praw wymienionych w punkcie 9.1 użytkownik może skontaktować się z nami pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną bez rygoru formy, korzystając z danych kontaktowych wymienionych w punkcie 2. 
 
9.3 PRAWO DO SPRZECIWU ZGODNIE Z ART. 21 RODO 
 
9.3.1 Sprzeciw z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją użytkownika 
 
Zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją, jeśli takie przetwarzanie odbywa się do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów, w tym opierającego się na tej podstawie profilowania (np. w celu oceny zdolności kredytowej). W takim przypadku nie dochodzi do przetwarzania danych osobowych użytkownika, chyba że będziemy w stanie wykazać istotne uzasadnione przesłanki przetwarzania, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności użytkownika lub przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych. 
 
9.3.2 Sprzeciw wobec marketingu bezpośredniego 
 
Zgodnie z art. 21 ust. 2 RODO użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia sprzeciwu wobec wykorzystywania jego danych osobowych wobec marketingu bezpośredniego w każdym momencie. Odnosi się to również do profilowania, o ile wiąże się ono z marketingiem bezpośrednim. Jeśli użytkownik złoży sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego, nie będziemy przetwarzać jego danych osobowych w tych celach. 
 
9.3.3 Możliwości kontaktu 
 
Użytkownik może złożyć swój sprzeciw bez rygoru formy pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną na adres: 
 
Reverse Logistics GmbH 
Karl-Hammerschmidt-Straße 36 
85609 Dornach 
Niemcy 
 
E-mail: datenschutz@rev-log.com 
 
10. Czy ze strony użytkownika zachodzi obowiązek przekazywania danych osobowych? 
 
W celu korzystania z naszych stron internetowych nie zachodzi umowne lub ustawowe zobowiązanie do przekazywania nam danych osobowych użytkownika. Jednak jeśli użytkownik pragnie skontaktować się z nami i korzystać z naszych usług, konieczne może być podanie określonych danych w celu umożliwienia opracowania zapytania użytkownika. 
 
11. Czy przetwarzanie opiera się na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji lub profilowaniu? 
 
Użytkownikowi przysługuje prawo nie podlegać decyzji opierającej się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, jeżeli decyzja ta nie jest konieczna do zawarcia lub realizacji umowy, nie jest wymagana przez obowiązujące przepisy prawa lub nie opiera się na wyraźnej zgodzie użytkownika. 
 
RLG nie wykorzystuje żadnych procedur zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, chyba że użytkownik został poinformowany na ten temat. 
 
12. Środki ochrony technicznej 
 
Ze względów bezpieczeństwa i w celu ochrony przekazywania poufnych treści, które użytkownik wysyła do nas jako do operatora witryny, wykorzystujemy szyfrowanie SSL lub TLS. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, że wiersz adresu przeglądarki zmienia się z „http://” na „https://” oraz po symbolu kłódki w wierszu przeglądarki. 
 
Po aktywacji szyfrowania SSL lub TLS przekazywane nam dane nie mogą być odczytane przez osoby trzecie. 
 
 
 
Stan: czerwiec 2021 

 

menucross-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram