|Poland

RLG Systems Polska

RLG Systems Polska Sp. z o.o.


KONTAKT:
Tel.: + 48 22-213 82 00
E-mail: biuro@rev-log.com
Dział Handlowy: Tel.: + 48 22 2138 208; E-mail: handlowy@rev-log.com
Raportowanie i fakturowanie: Tel. + 48 22 2138 203; E-mail: kontakt@rev-log.com

ADRES:
Al. Jana Pawła II 27; 00-867 Warszawa,

POZOSTAŁE DANE:
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000258034
REGON: 140506389
NIP: 5252362047
BDO: 000023122
Kapitał Zakładowy: 5.050.000 zł
Kapitał Wpłacony: 5.050.000 zł

W imieniu RLG Systems Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych (Dz.U. 2019, poz. 1649) oświadczamy, iż RLG Systems Polska Sp. z o.o. posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych oraz Załącznika nr 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy zgodnie z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i art. 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.).
Kontakt
menucross-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram